مشخصات


قابلیت اتصال به دستگاه ثبات HIR-001 جهت رسم همزمان نمودار دبی ، فشار ، دما در صفحه LCD دبی ( خط صاف ) فشار ( نقطه چین )
قابلیت ذخیره اطلاعات تزریق درحدود 10 هزار ساعت در فضای حافظه و انتقال اطلاعات به رایانه جهت رسم نمودار های گرافیکی رنگی
قابلیت کالیبره کردن ضرایب درصد اختلاط های مختلف دستگاه HIR-001 که توسط سلکتور تعبیه شده روی دستگاه ثباته قابل استفاده می باشد.
اطلاعات بیشتر


بالا