بررسی عملکرد LED ها

بر روی هریکی از سیستم‌های کنترل از راه دور پندورا تعدادی LED قرار داده‌شده است که هر یک بیان‌گر حالتی از دستگاه می‌باشد در ادامه LED های موردبررسی قرار می‌گیرند.

​این LED درصورتی‌که دستگاه به برق وصل باشد و برق داخل مدار دستگاه باشد روشن می‌شود و رنگ آن قرمز است.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.